ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 376

Tel·lurur de sodi

El tel lurur de sodi és un compost inorgànic, del grup de les sals, que està constituït per anions tel lurur Te 2 − {\displaystyle {\ce {Te^2-}}} i cations sodi Na + {\displaystyle {\ce {Na+}}}, la qual fórmula química és Na 2 Te {\displaystyle { ...

Tiocianat de sodi

El tiocianat de sodi és un compost inorgànic, del grup de les sals, que està constituït per anions tiocianat SCN − {\displaystyle {\ce {SCN-}}} i cations sodi Na + {\displaystyle {\ce {Na+}}}, la qual fórmula química és NaSCN {\displaystyle {\ce ...

Fluorur de gal·li(III)

El fluorur de gal li és un compost inorgànic de fluor i gal li de fórmula GaF 3. Es presenta en forma de pols incolora poc soluble en aigua. Per damunt de 800 °C i en atmosfera de dinitrogen pot sublimar sense descompondres. Forma un trihidrat de ...

Sulfur de gal·li(II)

El sulfur de gal li és un compost químic de sofre i gal li amb fórmula GaS. La forma més habitual conté cations tetravalents, Ga 2 4+, amb dos àtoms de gal li enllaçats i separats 248 pm. Aquesta estructura és semblant la que hom troba en el tel ...

Sulfur de gal·li(III)

El sulfur de gal li, de fórmula Ga 2 S 3, és un compost químic de sofre i gal li emprat en electrònica i fotònica per les seves propietats semiconductores.

Acetat de plom(II)

L acetat de plom, és un compost químic cristal lí de color blanc amb un sabor lleugerament dolç. Sobté tractant litargiri o PbO) amb àcid acètic. Igual que altres compostos plumbis, és una substància molt tòxica. Lacetat de plom és soluble a aigu ...

Hidrogenarsenat de plom(II)

L hidrogenarsenat de plom és un compost inorgànic, del grup de les sals, que està constituït per anions hidrogenarsenat HAsO 4 2 − {\displaystyle {\ce {HAsO4^{2-}}}} i cations plom Pb 2 + {\displaystyle {\ce {Pb^{2+}}}}, la qual fórmula química é ...

Nitrat de plom(II)

El nitrat de plom és un compost inorgànic de fórmula química Pb 2. Existeix habitualment com a cristall incolor o pols blanca i, a diferència de la majoria daltres sals de plom, és soluble en aigua. Conegut des de ledat mitjana amb el nom plumb d ...

Sulfat de plom(II)

El sulfat de plom és una pols blanca cristal lina poc soluble en aigua que rep el nom d anglesita quan es presenta en forma de cristall natural. Es troba sovint en els elèctrodes de les bateries de plom i àcid dels automòbils, shi forma quan la b ...

Sulfur de plom(II)

El sulfur de plom o sulfur plumbós és una substància fosca, insoluble en aigua i àcids febles que es forma fàcilment a partir daltres sals de plom i sulfurs. Saprofita aquesta reacció en química analítica per separar el plom juntament amb altres ...

Tiocianat de plom(II)

El tiocianat de plom és un compost inorgànic, del grup de les sals, que està constituït per anions tiocianat SCN − {\displaystyle {\ce {SCN-}}} i cations plom Pb 2 + {\displaystyle {\ce {Pb^2+}}}, la qual fórmula química és Pb 2 {\displaystyle {\ ...

Tungstat de plom(II)

El tungstat de plom o wolframat de plom és un compost inorgànic, del grup de les sals, que està constituït per anions tungstat o wolframat WO 4 2 − {\displaystyle {\ce {WO4^{2-}}}} i cations plom Pb 2 + {\displaystyle {\ce {Pb^{2+}}}}, la qual fó ...

Arsenat de cobalt(II)

L arsenat de cobalt és un compost inorgànic, del grup de les sals, que està constituït per anions arsenat AsO 4 3 − {\displaystyle {\ce {AsO4^{3-}}}} i cations cobalt Co 2 + {\displaystyle {\ce {Co^{2+}}}}, la qual fórmula química és Co 3 2 {\dis ...

Clorur de cobalt(II)

El clorur de cobalt o diclorur de cobalt, és un compost inorgànic de fórmula CoCl 2. La forma anhidra presenta un color blau clar, mentre que la forma hexahidratada, CoCl 2 6H 2 O, pren un color rosa fosc. Aquesta propietat fa que sutilitzi el cl ...

Sulfat de cobalt(II)

El sulfat de cobalt, de fórmula CoSO 4, és la sal del sulfat de cobalt divalent. Antigament sanomenà sulfat cobaltós, vitriol roig o caparrosa roja.

Arsenat de coure(II)

L arsenat de coure és un compost inorgànic, del grup de les sals, que està constituït per anions arsenat AsO 4 3 − {\displaystyle {\ce {AsO4^{3-}}}} i cations coure Cu 2 + {\displaystyle {\ce {Cu^{2+}}}}, la qual fórmula química és Cu 3 2 {\displ ...

Oxiclorur de coure

L oxiclorur de coure o trihidròxid de clorur de dicoure oxychloride o dicopper chloride trihydroxide) és un compost químic amb la fórmula química Cu 2 3 Cl. Es tracta duna substància sòlida cristallina verdosa que es troba de manera natural en al ...

Sulfat de coure(I)

El sulfat de coure és una sal insoluble de color blanc, formada per lanió sulfat i el catió coure en estat doxidació +1, de fórmula Cu 2 SO 4. Aquest estat doxidació és poc estable, per tant el sulfat de coure és molt menys freqüent que el seu an ...

Sulfat de coure(II)

El sulfat de coure és un compost químic cristal lí de fórmula CuSO 4. Habitualment es troba en forma pentahidratada, formant cristalls de color blau molt intens. La forma anhidra, en canvi, presenta un color verdós, blanc o gris pàl lid. En la se ...

Sulfat de tetraamin coure(II)

El sulfat de tetraamin coure és un compost inorgànic amb la fórmula SO 4. És un sòlid blau fosc metall complex amb olor damoníac. Està estretament relacionat amb el reactiu de Schweizer, el qual susa per la producció de fibres de cel lulosa en la ...

Sulfur de coure(I)

El sulfur de coure o sulfur cuprós és un sulfur de coure, un compost químic de coure i sofre. Té la fórmula Cu 2 S. Es troba en la natura en el mineral calcocita. Té un estret rang estoiquimètric des de Cu 1.997 S a Cu 2.000 S.

Acetat de crom(II)

Lacetat de crom també conegut com a acetat cromós és el compost de coordinació amb la fórmula Cr 2 4 2. Aquesta fórmula comunament sabreuja com Cr 2 4 2. Té un enllaç quàdruple Existeix en la frorma dihidratada i en la forma anhidra. Cr 2 OAc 4 H ...

Àcid cròmic

El terme àcid cròmic normalment es fa servir per a una mescla feta afegint àcid sulfúric concentrat a un dicromat, el qual pot contenir una varietat de compostos, incloent el triòxid de crom sòlid. Aquest tipus dàcid cròmic es pot usar com una me ...

Cromat

Els cromats i els dicromats són sals de làcid cròmic i de làcid dicròmic, respectivament. Els cromats contenen lió CrO 4 2−, que els dóna un fort color groc. Els dicromats tenen lió Cr 2 O 7 2−, pel que són dun color ataronjat intens. Els àtoms d ...

Dicromat de sodi

El dicromat de sodi és un compost inorgànic amb la fórmula Na 2 Cr 2 O 7, tot i que, generalment, sutilitza la seva forma dihidratada, Na 2 Cr 2 O 7 2H 2 O. Gairebé tot el mineral de crom es processa per conversió a dicromat de sodi i la pràctica ...

Acetat de ferro(II)

Acetat de ferro o acetat ferrós, és un complex de coordinació amb la fórmula Fe 2. És un sòlid blanc. També es coneix un tetrahidrat verd, el qual és molt soluble en aigua.

Bromur de ferro(II)

El bromur de ferro és el compost químic de fórmula FeBr 2. És un sòlid de color marronós útil com intermedi en la síntesi química; per exemple per insertar Fe dins les porfirines. Com la majoria dels halurs metàl lics el FeBr 2 adopta una estruct ...

Clorur de ferro(III)

El clorur de ferro és un compost inorgànic utilitzat a escala industrial amb la fórmula FeCl 3. La forma anhidra és deliqüescent i forma una boirina de clorur dhidrogen en presència daire humit. Sutilitza en la depuració daigües i tractament daig ...

Clorur de ferro(II)

El clorur de ferro, és el compost químic de fórmula FeCl 2. És un sòlid paramagnètic amb un punt de fusió alt. El FeCl 2 cristal litza des de laigua com un tetrahidrat verdós en què es troba més comuna. També hi ha un dihidrat. Aquest compost és ...

Ferrat potàssic

El ferrat de potassi és el compost químic amb la fórmula K 2 FeO 4. És una sal porpra i és paramagnètic, i un rar exemple de compost amb ferro. Reflectint el seu alt estat doxidació, el FeO 4 2− és un potent agent oxidant. Georg Ernst Stahl 1660 ...

Ferrocianur

Ferrocianur és el nom de lanió. El ferrocianur va ser identificat primer per lanàlisi del pigment dit Blau de Prússia. Ferrocianur en llatí significa substància blava amb ferro. El cianur shauria format durant la manufactura del compost. Tanmatei ...

Nitrat de ferro(III)

El nitrat de ferro, antigament nitrat fèrric, és una sal de fórmula Fe 3. Com que és un compost deliqüescent, comunament es troba en la seva forma nonahidratada Fe 3 9 H 2 O, en la qual forma cristalls des dincolors fins a violat pàl lid.

Sulfat de ferro(II)

El sulfat de ferro, antigament sulfat ferrós, és el compost químic amb la fórmula FeSO 4. Es fa servir en medicina per tractar la deficiència de ferro i també es fa servir en aplicacions industrials. Era conegut en temps antics, sota el nom de co ...

Sulfat de ferro(III)

El sulfat de ferro, és el compost químic amb la fórmula Fe 2 3, el sulfat de ferro trivalent.Normalment és de color groc, és una sal cristal lina ròmbica soluble en aigua la temperatura duna habitació. Es fa servir en els tints com a mordant, i é ...

Sulfur de ferro(II)

El sulfur de ferro, amb el nom IUPAC monosulfur de ferro, és un compost químic amb la fórmula FeS. El sulfur de ferro en pols és pirofòric. Es pot obtenir mitjançant la reacció entre ferro i sofre. 8s + 8 Fe s → 8 FeS s

Òxid de ferro(III)

Òxid de ferro és el compost inorgànic amb la fórmula Fe 2 O 3. És un dels tres òxids principals del ferro, els altres són òxid de ferro, el qual és rar, i lòxid de ferro, el qual es presenta de manera natural al mineral magnetita. El mineral cone ...

Nitrur de titani

El nitrur de titani, TiN, és un material ceràmic extremadament dur usat freqüentment com recobriment sobre components daliatges de titani, acer, carburs i alumini per a millorar les propietats superficials del substrat.

Tetraclorur de titani

El tetraclorur de titani, en anglès: Titanium tetrachloride, és el compost inorgànic amb la fórmula química TiCl 4. És un important intermedi en la producció de metall titani i el pigment diòxid de titani. TiCl 4 és un inusual exemple dhalur metà ...

Sulfat de vanadil

El sulfat de vanadil, VOSO 4, és un compost inorgànic de vanadi. Aquest sòlid blau és una de les fonts més comunes de vanadi al laboratori, la qual cosa en reflecteix lelevada estabilitat. Lió vanadil, VO 2+, ha estat nomenat l"ió diatòmic més es ...

Permanganat de zinc

El permanganat de zinc és un compost inorgànic, del grup de les sals, que està constituït per anions permanganat MnO 4 − {\displaystyle {\ce {MnO4-}}} i cations zinc Zn 2 + {\displaystyle {\ce {Zn^{2+}}}}, la qual fórmula química és Zn 2 {\displa ...

Sulfur de zinc

Sulfur de zinc és un compost inorgànic amb la fórmula química ZnS. Aquesta és la principal forma de zinc que es troba la natura, que principalment es presenta en el mineral anomenat esfalerita. El sulfur de zinc pur és blanc, però les impureses q ...

Nitrur

En química, un nitrur o aziür és un compost de nitrogen amb un element menys electronegatiu, en què el nitrogen té un estat doxidació de -3. Noteu que hi ha excepcions a aquesta convenció de designació: els nitrurs dhidrogen, NH 3 i carboni, 2, s ...

Calamina (mineral)

La calamina va ser considerada durant molt de temps com un mineral de la classe dels òxids. Actualment no és una espècie en si mateixa, sinó que es tracta dun sinònim antic emprat per referir-se als minerals hemimorfita, hidrozincita i smithsonit ...

Sassolita

La sassolita és la forma mineral de làcid bòric H 3 BO 3. És de color clar, blanc o gris si no té impureses, tot i que també pot ser de color groc si conté sofre o de color marró a causa de la presència dòxids de ferro. A més de ser flexible, és ...

Larderel·lita

La larderel lita és un mineral de la classe dels borats. Rep el seu nom de F. de Larderell, titular de la indústria del bòrax la Toscana.

Minerals sulfats

Els minerals sulfats són una classe de minerals que inclouen lió sulfat dins la seva estructura. Els minerals sulfats es presenten comunament en ambients diposicionals devaporites com minerals de ganga en venes hidrotermals i com a minerals secun ...

Mascagnita

La mascagnita és un mineral de la classe dels sulfats. Rep el seu nom de Paolo Mascagni, professor danatomia de la Universitat de Siena, qui va descriure per primera vegada el material.

Gasparita-(Ce)

La gasparita- és un mineral de la classe dels fosfats, que pertany al grup de la monazita. Rep el seu nom de Giovanni Gaspari, col leccionista de minerals italià, qui va descobrir el mineral, i pel seu contingut de ceri dominant.

Monazita-(Ce)

La monazita- és un mineral de la classe dels fosfats, que pertany al grup de la monazita. Va rebre el seu nom lany 1829 per Johann Friedrich August Breithaupt del grec μουάζω, ser solidari, en al lusió la raresa de la seva presència a les primere ...

Minerals fosfats

Els minerals fosfats són els minerals que contenen lanió fosfat tetraèdricament coordinat, així com les lliures substitucions per arsènic i vanadi. El anions clor, fluor i hidròxid també encaixen en aquesta estructura cristal lina. La classe de m ...